9 клас. Урок 19. Комп’ютерні моделі

Комп’ютерна модель — це інформаційна модель, що створюється і до­сліджується з використанням комп’ютерних програм.
Комп’ютерні моделі поділяють на розрахункові (математичні), іміта­ційні та графічні.
Комп’ютерна розрахункова (математична) модель об’єкта створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахун­ки значень властивостей цього об’єкта на основі формул, рівнянь, нерів­ностей, систем рівнянь і нерівностей тощо.
Комп’ютерна імітаційна модель об’єкта створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих власти­востей об’єкта, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати математично.
Комп’ютерна графічна модель об’єкта створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об’єкта.
Комп’ютерне моделювання — це метод розв’язування задач з викорис­танням комп’ютерних моделей.
Комп’ютерний експеримент — це дослідження моделі об’єкта з вико­ристанням комп’ютерного моделювання.

Домашнє завдання:

  • п. 5.1, с. 133-134 - опрацювати

Додати коментар


Захисний код
Оновити